Śledź Aleksander

 


Lp.: 822
Nr kwa­tery: IV — 15 — 04
Data urodzenia: 16 listopa­da 1891
Data zgonu: 21 październi­ka 1968

Data odnowienia grobu: