Wita­my na stron­ie internetowej

Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha w Gdańsku

W tym ser­wisie możesz odnaleźć swoich blis­kich w bazie osób pochowanych. Wystar­czy wpisać w wyszuki­warce nazwisko zmarłego lub sko­rzys­tać z wyszuki­wa­nia alfa­bety­cznego w nagłówku strony.

Na pod­staw­ie odnalezionego nr. kwa­tery łat­wo zlokalizu­jesz grób na inter­ak­ty­wnej mapie cmentarza.

W razie pytań zaprasza­my do for­mu­la­rza kontaktowego.Historia

Parafi­al­ny cmen­tarz katolic­ki Parafii Rzym­skoka­tolick­iej św. Woj­ciecha przy ul. Kątowej w Gdańsku – Świę­tym Woj­ciechu. Założony około 1820 roku. Zaj­mu­je powierzch­nię 1,2 ha. Pier­wszy cmen­tarz założony został w Świę­tym Woj­ciechu na tere­nie przykoś­ciel­nym, przy­puszczal­nie w XII wieku tj. w cza­sie pow­sta­nia miejs­cowej parafii. W XIX wieku zaprzes­tano chowa­nia świec­kich zmarłych bezpośred­nio przy koś­ciele, a miejscem pochówków stał się nowy cmen­tarz, położony powyżej Kanału Raduni, w otocze­niu bukowego lasu Wzgórza Świętego Woj­ciecha. Z uwa­gi na ogranic­zoną powierzch­nię cmen­tarza i potrze­bę zabez­pieczenia w jego obrę­bie miejsc grze­bal­nych do bieżą­cych pochówków, lik­wid­owane były stare gro­by. Zachowało się tylko kilka­dziesiąt starych nagrobków, z których zwraca uwagę stela nagrob­na z piaskow­ca, na gro­bie Man­fre­do Graviny – Wysok­iego Komis­arza Ligi Nar­o­dów w Wol­nym Mieś­cie Gdańsku w lat­ach 1929–1932.


Znajdź groby swoich bliskich alfabetycznie

A | B | C | D | E | F | G | H || J || L | M |||| R || T |||| NN

…lub skorzystaj z wyszukiwarki:


Kontakt:

    Imię i nazwisko (wyma­gane)

    Adres email (wyma­gane)

    Treść wiado­moś­ci

    Dodaj załącznik